Søg efter:
227 – En lam mand helbredt

Apostlenes Gerninger 3 – 4,31
En eftermiddag gik Peter og Johannes til templet. Der så de en mand tigge, som havde lam siden fødslen. Hver dag bar folk ham til en port, der hed Den Skønne, så han kunne tigge penge fra dem, der gik ind i templet
Peter standsede foran manden og sagde: “Se på mig.”
Manden så på ham og forventede at få nogle penge. Peter sagde: “Jeg har ikke penge at give dig, men jeg har noget bedre. I Jesu navn, rejs dig og gå.”
Da Peter og Johannes hjalp manden op, blev hans fødder og ben stærke. Han sprang af glæde, mens han priste Gud!
Folk så manden gå, og genkendte ham som den, der var lam og sad og tiggede ved porten. De samlede sig omkring de tre mænd.
Peter sagde: “Denne mand blev helbredt i Jesu navn; ham som I bad Pilatus om at korsfæste. I dræbte Jesus, men Gud oprejste ham fra de døde. Vi har set ham og kan fortælle at han er i live. Se på denne mand. Han kan nu gå ved Jesu kraft. Vend om fra jeres synd og tro på Jesus som jeres Messias. Gud vil tilgive jeres synder.”

De jødiske ledere fandt ud af, at Peter og Johannes prædikede for folket, så de sendte vagter, som satte de to disciple i fængsel. Alligevel kom mange til tro på Jesus. Antallet af troende steg til over 5000. Næste morgen sendte ypperstepræsten bud efter to mænd, så de kunne stille op for rådet. De religiøse ledere spurgte: “Hvem gav jer tilladelse til at prædike for folket?”
Helligånden vejledte Peter, da han svarede. “Denne mand blev helbredt i Jesu navn – ham, som I slog ihjel på et kors. Gud oprejste ham fra de døde, og han er den eneste vej til frelse.”
Lederne var forbløffede over Peters og Johannes’ frimodighed. Da de to mænd ikke var uddannede, vidste de, at deres frimodighed kom af at være sammen med Jesus.
Det jødiske råd kunne ikke modsige miraklet, da den lamme mand nu stod foran dem. De kunne se, at han var helbredt.

De besluttede at true disciplene og kræve, at de holdt op med at undervise om Jesus. Peter og Johannes tøvede ikke med at svare. “I beder os om at være ulydige mod Gud, så vi kan adlyde dig. Det er umuligt! Vi ved, hvad vi har set og hørt.”
Lederne løslod til sidst Peter og Johannes. De to mænd gik tilbage til de troendes fællesskab og fortalte dem, hvad der var sket. Alle glædede sig sammen. Pludselig begyndte bygningen at ryste, og de blev alle fyldt med Helligånden. Hermed fik de ny frimodighed til at fortælle andre Guds budskab.

VIDEOER

229 – Apostle og diakoner

Apostlenes Gerninger 5,17 – 6,7
Budskabet om Jesus spredte sig over hele Jerusalem, hvilket gjorde de jødiske ledere vrede. De sendte vagter, som arresterede apostlene og satte dem i fængsel.
Den nat kom en engel og løslod dem uden at vagterne så det. Englen sagde: “Gå til templet i morgenen og forkynd for folket.”
Ved solopgang gik apostlene til templet.
Senere den morgen samlede ypperstepræsten det ledende råd. Han sendte derefter vagternes kaptajn for at løslade apostlene fra fængslet. Da kaptajnen kom derhen, var fængselscellen tom. Han skyndte sig tilbage og sagde: “Vagterne er på deres post, og dørene er låst, men mændene er ikke indenfor!”
Lidt efter kom en mand løbende og sagde: “De mænd, du har sat i fængsel, underviser nu i templet!”

Kaptajnen for vagterne tog sine mænd og gik til templet, hvor de så, at apostlene underviste folket. Han indså så, at han ikke kunne bruge magt mod dem, fordi hans mænd var bange for folket. Alligevel gik apostlene villigt med ham.
Ypperstepræsten sagde: “Vi sagde til jer, at I ikke skulle undervise i Jesu navn. Alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lære. I siger endda, at vi er skyldige i at have dræbt Jesus.”
Peter sagde: “Vi skal adlyde Gud mere end mennesker. I dræbte Jesus ved at hænge ham på et kors, men Gud oprejste ham fra de døde. Nu sidder han ved Guds højre hånd og giver omvendelse og syndsforladelse.”
Dette gjorde de religiøse ledere vrede. De sendte apostlene ud af lokalet, og derefter diskuterede de, hvordan de ville slå dem ihjel. Et respekteret medlem af rådet talte: “Vær forsigtig med, hvad I gør med disse mænd. Mit råd er at lade dem være. For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden, men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud.”
Efter nogen diskussion var de enige i dette råd, men før apostlene fik lov at gå, fik de dog pisk og besked om ikke at tale i Jesu navn igen.

Apostlene forlod rådet med glæde. De sagde: “Gud har fundet os værdige til at lide for Jesu navns skyld!” De fortsatte med at forkynde Jesus, og antallet af troende blev endnu større.

Der opstod på det tidspunkt et problem, i forhold til enkerne blandt gruppen af kristne. Nogle af enkerne var fra Israel, og nogle var fra jødiske samfund i andre lande. Enkerne fra Israel fik bedre pleje end de andre.
Apostlene sagde: “Vi må fokusere på forkyndelsen af Guds ord og på bøn, men det behov, der er opstået her, skal vi alligevel gøre noget ved.”
De bad menigheden udvælge syv mænd, som ville føre tilsyn med opgaven. De sagde: “Dem, I vælger, skal være højt respekterede og fyldt med Helligånden. De skal kendes for deres visdom.” Alle var glade for dette forslag, så de udvalgte syv mænd.
Apostlene bad for disse mænd og gav dem ansvaret for opgaven. Dette fik antallet af troende til at vokse hurtigere. Selv en stor gruppe jødiske præster kom til tro på Jesus.

VIDEOER

230 – Martyren Stefanus

Apostlenes Gerninger 6,8 – 7,60
Guds kraft var over Stefanus. Flere jødiske grupper forsøgte at debattere med ham, men de fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne overgå hans visdom. De besluttede at sprede løgne om ham og sige, at han bespottede Gud. Disse rygter spredtes over hele byen, indtil vagter gik hen og førte ham til det ledende råd.
Mænd rejste sig og løj om ham. De sagde: “Han sagde, at Jesus ville rive dette tempel ned og ændre alt, hvad Moses gav os.”
Pludselig, midt under retssagen, begyndte Stefanus’ ansigt at lyse som en engel. Ypperstepræsten sagde: “Er du skyldig i disse ting?”
Stefanus svarede: “Gud sagde til Abraham: “Forlad dit land og gå til et sted, jeg vil vise dig.”
Stefanus fortsatte og holdt en tale, hvor han gengav Israels historie i korte træk. Han fortalte, hvordan Gud lovede at give Abraham landet og gøre hans efterkommere til et stort folk. Abraham troede på Gud, selvom han ikke havde nogen børn. Til sidst fik han en søn ved navn Isak, som fik en søn ved navn Jakob. Fra ham kom Israels tolv stammer. Hans efterkommere blev gjort til slaver i Egypten.
Stefanus sagde: “Gud brugte Moses til at føre sit folk ud af Egypten. Moses fortalte folket, at der ville komme en stor profet, som ville være som ham.”
Stefanus fortalte, hvordan kong David ønskede at bygge et tempel for Gud, men det var hans søn Salomo, der faktisk byggede det. Til sidst sagde Stefanus:
“I er et oprørsk folk med kolde hjerter! I modstår Helligånden ligesom dine forfædre gjorde. De forfulgte alle profeterne, og nu går I i deres fodspor. I har forrådt og myrdet den Retfærdige.”

Medlemmerne af rådet blev rasende og råbte ad Stefanus. Pludselig kiggede han op og sagde: “Himlene åbner sig, og jeg ser Jesus stå ved Guds højre hånd.”
Rådsmedlemmerne holdt sig for ørerne og skreg så højt de kunne. De greb Stefanus, tog ham med uden for byen og kastede til på jorden. De gav deres overtøj til en ung mand ved navn Saulus. Så tog de store sten og kastede dem efter Stefanus.
Mens stenene ramte ham, så Stefanus op og sagde: “Herre Jesus, modtag min ånd.” Så bad han: “Herre, tilgiv dem denne synd.” Derefter døde han.
Dette blev begyndelsen på en stor forfølgelse af kirken i Jerusalem. Saulus blev leder af en gruppe, som trak mænd og kvinder ud af deres hjem og smed dem i fængsel. På grund af dette forlod mange troende Jerusalem og tog til de omkringliggende områder. Alligevel blev apostlene i Jerusalem.

VIDEOER

237 – Første missionsrejse

Apostlenes Gerninger 13
Helligånden sagde til menigheden i Antiokia: “Jeg har kaldt Barnabas og Saulus til et særligt arbejde.” Ledelsen sendte dem afsted, og de tog Johannes Markus med sig og sejlede til øen Cypern. De gik tværs over øen og prædikede ved alle de jødiske synagoger.
Saulus blev også kaldt Paulus.

Guvernøren på øen var kendt for sin sunde visdom og sin vilje til at lære. Han bad Barnabas og Paulus komme og fortælle ham om Guds rige. Mens de snakkede, blev en mand, der praktiserede hekseri, ved med at afbryde. Han prøvede at forhindre guvernøren i at komme til tro på Jesus.
Paulus vendte sig mod troldmanden og sagde: “Du er en fjende af Gud. Stop med at tale imod Herren. Se! Herren vil nu gøre dig blind.”
Med det samme blev manden blind. Andre måtte føre ham ud af lokalet. Guvernøren var chokeret, og han lyttede endnu mere opmærksomt til Paulus. Han kom derefter til tro på Jesus.
Herefter sejlede Paulus og de andre til fastlandet, hvorfra Johannes Markus vendte hjem til Jerusalem. De andre gik i synagogen, fordi det var sabbat. Lederen sagde til dem: “Venner, tal til os, hvis I har et opmuntrende budskab.”

Paul rejste sig og talte til dem. Han begyndte med at minde dem om Israels historier. Derefter sagde han:
“Gud lovede at give os en frelser fra kong Davids slægt. Jesus opfyldte dette løfte. Herskerne i Jerusalem vidste det godt, men alligevel dræbte de Jesus ved at hænge ham på korset. Derefter begravede de ham, men Gud oprejste ham fra de døde! Vi er her for at fortælle jer, at Jesus er Guds søn, og han giver syndernes forladelse til dem, der tror på ham.”

Nogle af jøderne lyttede til Paulus og modtog Guds nåde. Andre ønskede, at han skulle komme tilbage den følgende sabbat, så de kunne tale mere om det.
Jøderne vendte tilbage den næste uge og fandt ud af, at næsten hele byen, dvs. også byens hedninger, var der for at høre om Guds rige. De blev jaloux og talte imod Paulus og Barnabas.
Paulus sagde: “Det var rigtigt af os at forkynde Guds Rige for jer. Men I accepterede det ikke. I er ikke værdige til evigt liv. Nu vil vi vende os til hedningerne, for de vil lytte.”
Hedningerne blev glade, da de hørte det, og mange modtog budskabet. Guds ord spredte sig i hele regionen, hvilket gjorde jøderne rasende. De overbeviste til sidst byens ledere om at forfølge Paulus og Barnabas. Det endte med, at mændene måtte forlade området, men de gjorde med fyldte af Helligånden og med glæde i hjertet.

VIDEOER

238 – Fra gudstjeneste til stening

Apostlenes Gerninger 14
Paulus og Barnabas tog til en by kaldet Ikonion og prædikede evangeliet om Jesus i den jødiske synagoge. Reaktionerne var ekstreme. Et stort antal jøder og ikke-jøder kom til tro på Jesus. Andre blev fornærmede og ophidsede til sidst befolkningen imod de kristne. Snart var hele byen i oprør.
Byens embedsmænd besluttede, at den eneste måde at løse problemet var at dræbe Paulus og Barnabas. Apostlene hørte om denne plan og flygtede.
De tog til byen Lystra, og Paulus forkyndte der evangeliet om Jesus. Der sad en mand, som havde været invalid siden fødslen. Han lyttede nøje til alt, hvad der blev sagt. Paulus så manden og mærkede, at Gud havde givet ham tro i hjertet. Derfor sagde han til ham: “Rejs dig!” Straks rejste manden sig og begyndte at gå.
Folk så det og blev forbløffede. De råbte: “Guderne er kommet for at besøge os!” Folk stimlede sammen for at se guderne, der lignede mænd. Snart løb en hedensk præst hen med nogle dyr. Han og folket begyndte at ofre til Paulus og Barnabas.

Apostlene blev rædselsslagne og løb ud blandt folket: “Hvad laver I? Vi er mennesker ligesom jer. Vi er her med gode nyheder: Gud ønsker, at I skal lægge disse hedenske tåbeligheder bag jer og vende jer til ham. Han skabte alting, og han er den, der sørger for jeres daglige behov.”
Men folket ønskede fortsat at ofre dyr til dem.
Under tumulten ankom jøder fra de andre byer, hvor Paulus og Barnabas havde været. Det tog dem ikke lang tid at forvandle mængden til en vred pøbel. De samlede store sten op for at dræbe Paulus. De omringede ham og kastede sten på ham indtil de mente, at han måtte være død. Hans lig blev slæbt ud af byen og smidt på en skraldebunke.
De kristne samlede sig om Paulus’ legeme for at sørge over hans død. Pludselig rejste han sig – og gik tilbage ind i byen!

Næste dag tog han og Barnabas til en anden by, hvor mange mennesker kom til tro. På dette tidspunkt begyndte de at genbesøge de steder, de allerede havde været. De opmuntrede de troende og udpegede ældste til kirkerne. Alle disse byer lå i en region kaldet Galatien.
Til sidst sejlede de tilbage til Antiokia for at besøge kirken, som havde udsendt dem. Da de ankom, samledes folket for at høre alt, hvad der var sket på deres rejse. Paulus og Barnabas fortalte, hvad Gud havde gjort, og hvordan han åbnede døre, så hedninger kunne komme til tro på Jesus.

VIDEOER

239 – Apostelmødet

Apostlenes Gerninger 15,1-35
Jødiske lærere fra Jerusalem tog til Antiokia. De prøvede at overbevise kirkens medlemmer om, at det er nødvendigt at adlyde jødisk lov for at blive frelst. Paulus og Barnabas var chokerede over denne lære og forsøgte at rette op på den. Det blev begyndelsen på et længerevarende skænderi.
Kirkelederne i Antiokia havde brug for vejledning fra apostlene, og derfor sendte de Paulus og Barnabas til Jerusalem sammen med flere andre.
Da de ankom til kirken i Jerusalem, aflagde de rapport om hedningernes modtagelse af evangeliet. Farisæerne blandt medlemmerne svarede ved at sige: ”Det er vidunderligt, at de tror på Jesus. Men nu skal de omskæres og læres at adlyde Moseloven.”

Dette gav anledning til en del debat. Endelig indså kirkelederne, at man var nødt til at finde en løsning på dilemmaet, hvis Guds rige fortsat skulle blomstre. De besluttede at mødes og ikke tage af sted, før de vidste hvad Guds vilje var i denne sag.
På et tidspunkt talte Peter med gruppen. Han sagde: »Jeg var den første, der forkyndte evangeliet for hedningerne. Gud tilgav deres synder og gav dem Helligånden. Den måde, han behandlede dem på, var ikke anderledes end hvordan han har behandlet os. Jeg tror ikke, at Gud bliver glad, hvis vi kræver, at de skal noget, som vi jøder ikke har været i stand til at gøre. Det er kun ved Herren Jesu Kristi nåde, at vi kan blive frelst fra vores synder, både jøder og ikke-jøder.”

Paulus og Barnabas fortalte derefter, hvad Gud havde gjort blandt hedningerne. De beskrev miraklerne og de vidundere, der skete. Til sidst rejste Jakob sig (Jesu bror) og talte til de andre. Han sagde: “Vi skal huske, at for år tilbage fortalte Skriften os om dette. Det står klart, at Gud vil kalde hedninger ved sit navn. Her er mit råd. Det vil ikke være rigtigt at vi pådutter alle vores regler på hedningerne. Lad os i stedet give dem tre enkle bud:

• Spis ikke kød, der er blevet ofret til idoler.
• Vær ikke umoralsk.
• Spis ikke blod eller noget, der er blevet kvalt.”

Kirken accepterede dette forslag. De skrev det i et brev og sendte det til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De sendte også et par mænd, så der ikke skulle være tvivl om, at brevet var fra dem. En af mændene var Silas.
Da de ankom til Antiokia, gav de brevet til kirkelederne, som læste det op for menigheden. Kirken modtog brevet med glæde. Alle blev opmuntrede, da de hørte om deres frihed i Jesus.

VIDEOER

242 – På Areopagos

Apostlenes Gerninger 17
Paulus og Silas og deres gruppe rejste til Thessalonika. De brugte tre uger på at tale med jøderne og forklare, hvordan Messias skulle komme og lide og derefter opstå fra de døde. De sagde: “Jesus er den lovede Messias.”
Nogle af jøderne, og et stort antal grækere, kom til tro. De øvrige jøder i byen var oprørte over dette. De blev så vrede, at de besluttede at ødelægge den kristne bevægelse i byen. De gik hen på markedspladsen og samlede en gruppe bøller. Sammen organiserede de en pøbel mod de kristne.
Snart var hele byen i oprør! De kunne ikke finde Paulus, så de tog flere andre troende og trak dem ud på gaden. De førte dem til byens embedsmænd og sagde: “En gruppe mænd laver ballade over hele landet! De er ikke loyale over for kejseren, men siger, at de har en anden konge, en mand ved navn Jesus. Nu er disse ballademagere kommet til vores by, og disse mænd har budt dem velkommen i deres hjem.”
Embedsmændene var forsigtige og sagde, at de ville undersøge sagen. De fik de troende til at betale en stor kaution, før de løslod dem. Den nat sendte de kristne Paulus og Silas til Berøa.

Jøderne i Berøa tog imod evangeliet og granskede alvorligt de hellige Skrifter for at se, om evangeliet virkelig var sandt. Det resulterede i, at mange dér kom til tro, både jøder og grækere. Nyheden om dette nåede folket i Thessalonika, så de oprørske jøder der tog derfor til Berøa for at fortsætte deres kamp mod bevægelsen. Angrebene blev så alvorlige, at de kristne sendte Paulus til Athen med båd. Planen var, at Silas og Timoteus skulle blive i Berøa og slutte sig til ham senere.

Paulus ankom til Athen og ventede på, at hans ledsagere skulle slutte sig til ham. Da han gik gennem byen, blev han chokeret over at se alle afgudsstatuerne. Til sidst gik han til markedspladsen og fortalte folk om Jesus. De var fascineret af denne snak om en mand, der blev oprejst fra de døde. Så de tog Paul til et sted kaldet Areopagos og lod ham tale der.

Han sagde: “Mænd fra Athen! Jeg kan se, at I er ekstremt religiøs. Jeg fandt endda et alter til ’En ukendt Gud.’ Lad mig nu fortælle dig om den Gud, du ikke kender. Han er Himlens Herre og har skabt alt på jorden. Han lever ikke i ting lavet af mennesker. I begyndelsen skabte Gud ét menneske, og alle jordens folkeslag stammer fra ham. Alt hvad I har kommer fra Gud. Han er grunden til, at I lever. Gud har tidligere været tålmodig med jer, men nu skal I omvende jer. Han vil dømme jer ved Jesus, ham, der opstod fra de døde.”

Nogle af mændene lo, da de hørte, at Jesus stod op fra de døde. Andre ville høre mere en anden gang. Nogle få mennesker troede.
Paulus forlod Athen og tog til Korinth for at vente på Silas og Timoteus.

VIDEOER

254 – Sammensværgelse mod Paulus

Apostlenes Gerninger 22,30 – 23,35
Fortsat fra sidste kapitel

Kommandanten ville vide, hvad der havde forårsaget optøjerne nær templet i Jerusalem. Han førte derfor Paulus for det jødiske råd. Paulus sagde: “Brødre, jeg står foran Gud med god samvittighed.” Da ypperstepræsten hørte dette, beordrede han nogen til at give ham et slag.
Paul vendte sig mod ham: “Du hvidkalkede væg! Gud vil slå dig. Du overtræder Guds lov ved at befale, at jeg skal slås!”
En af mændene sagde: “Hvor vover du at tale til Guds ypperstepræst på den måde.”
Paul undskyldte med det samme. »Jeg var ikke klar over, at han var ypperstepræsten. Skriften siger: ’Tal ikke imod folkets hersker’.”
Han bemærkede derefter, at rådet bestod af to modsatrettede grupper. Saddukæerne troede ikke på, at nogen kunne opstå fra de døde. De troede heller ikke på engle eller ånder. Farisæerne troede på alle disse ting.
Paulus sagde: “Jeg er farisæer, og jeg bliver dømt, fordi jeg tror på opstandelsen fra de døde.” Straks begyndte de to grupper at skændes, indtil de råbte ad hinanden.
En af mændene greb Paul i vrede. Andre forsøgte at trække ham væk. Soldater måtte redde ham for at forhindre ham i at blive revet fra hinanden. De førte ham tilbage til kasernen.

Den nat stod Herren ved siden af Paulus. “Vær ikke modløs. Du var min talsmand her i Jerusalem, og du vil også tale for mig i Rom.”
Næste morgen mødtes 40 mænd og aflagde et løfte. De sagde: “Vi vil ikke spise eller drikke, før Paulus er død.” De sagde så til de religiøse ledere: “Sig til kommandanten, at I ønsker at afhøre Paulus igen. Når han kommer i nærheden, slår vi ham ihjel.”

Paulus’ nevø hørte om denne plan, så han skyndte sig til kasernen og fortalte det til sin onkel. Da Paulus hørte det, kaldte han på en af soldaterne. “Før denne unge mand til kommandanten. Han har en besked til ham.”
Så kom Paulus’ nevø hen til kommandanten og fortalte, hvad han havde hørt. Kommandanten sagde: “Gå, men fortæl det ikke til nogen.”
Den nat samlede han en gruppe vagter, der omfattede 200 soldater, 70 ryttere og 200 mand med spyd. Han sendte Paulus med dem samme nat. De tog ham med til Cæsarea for at være under beskyttelse af guvernøren Felix.

Kommandanten skrev et brev, som blev sendt sammen med Paulus: “Jøderne forsøgte at dræbe denne mand, men jeg reddede ham, fordi han er romersk statsborger. Jeg førte ham for deres religiøse råd, men fandt ud af, at de var vrede på ham over nogle religiøse spørgsmål. Altså ikke noget der er hverken døds- eller fængselsværdigt. Nu har jeg så fået at vide, at der er et komplot om at dræbe ham. Derfor sender jeg ham til dig. Jeg sender også hans anklagere, så du kan høre deres sag.”

Da Paulus ankom til Cæsarea, blev han ført til Herodes’ palads hvor han skulle vente indtil anklagerne også ankom.

VIDEOER

255 – Felix, Festus og Agrippa

Apostlenes Gerninger 24-26
Ypperstepræsten tog til Cæsarea sammen med nogle ældste og en advokat. De fremlagde deres sag mod Paulus for guvernøren Felix. De sagde: “Denne mand er en sygdom for det jødiske folk. Han forårsager optøjer overalt, hvor han går. Nu er han kommet her og har vanhelliget vores tempel.”
Paul forsvarede sig. Han sagde: “Jeg gjorde intet for at fortjene det, der blev gjort mod mig. Det er rigtigt, at jeg følger Jesus fra Nazareth, men jeg samlede ikke en skare og prædikede for dem. Jeg gik simpelthen til templet for at opfylde et løfte. Pludselig – og uden grund – greb en gruppe mig og forsøgte at dræbe mig. Det er dem, der burde være her og forsvare deres handlinger! Ikke mig. Disse mænd, der står foran dig, har intet imod mig. De er endda enige med mig i det grundlæggende spørgsmål – at Gud kan oprejse nogen fra de døde.”

Felix lyttede til begge sider, men fældede ingen dom. Han troede, at Paulus kunne betale ham noget for at slippe ham fri. Alligevel gav guvernøren Paulus det privilegium at se sine venner. Felix mødtes med ham flere gange for at tale om troen på Jesus.

To år senere blev Festus guvernør og afløste Felix. Han ville glæde de jødiske ledere, så han sagde til Paulus: “Er du villig til at tage til Jerusalem og stilles for retten for disse anklager?”
Paulus sagde: “Jeg er villig til at dø, hvis jeg virkelig er døden værdig. Men du ved, at jeg er uskyldig i disse anklager. Så hvis du påtænker at sende mig til Jerusalem, vil jeg hermed appellere til kejseren!”
Festus sagde: “Du har appelleret til kejseren og skal derfor sendes til ham! ”

Et par dage senere besøgte kong Agrippa og hans søster den nye guvernør. Festus fortalte dem om Paulus og retssagen. Agrippa sagde, at han gerne ville høre ham. Næste dag samledes en stor skare, og Paulus blev ført frem for guvernøren.
Da Paul kom ind i rummet, sagde han: “Jeg er glad for at stå foran dig, kong Agrippa, fordi du er ekspert i jødiske skikke. Jeg er ikke fremmed for de jøder, der bor i Israel. De har kendt mig siden jeg var barn. De ved, at jeg er farisæer og har været meget streng med hensyn til loven. Der var engang, hvor jeg forfulgte dem, der fulgte Jesus fra Nazaræeren. Jeg var på vej til Damaskus, da jeg blev kastet til jorden af et skarpt lys. Jeg hørte da en stemme sige: ‘Saulus, hvorfor forfølger du mig?’ Jeg sagde: ‘Hvem er du, Herre?’ Stemmen sagde: ‘Jeg er Jesus, den du forfølger. Rejs dig. Du er nu min tjener. Jeg sender dig for at være et vidne for mig – for jøderne og for hedningerne.’
Kong Agrippa, jeg har været tro mod det kald. Jeg forkynder Jesus som Messias, hvor end jeg går. Jeg beder folk om at omvende sig og vende sig til Gud. Så hvorfor vil jøderne dræbe mig? De ved, at vores Skrifter lærer os, at Kristus skulle lide, dø og opstå fra de døde. Den gode nyhed er, at han nu bringer lys til alle mennesker, inklusive hedningerne.”

Festus råbte: “Paulus, du taler som et fjols. Al din uddannelse har gjort dig skør!” Paulus sagde: “Jeg er ikke skør. Jeg taler sandt, og kongen ved det. Kong Agrippa, tror du på Skrifterne? Det ved jeg, at du gør…” Kongen afbrød ham: “Tror du, at du kan tale med mig bare et par minutter og så bliver jeg en kristen?”
Paulus sagde: “Uanset om jeg kan eller ej, så er det mit ønske, at alle jer, der lytter til mig i dag, vil være ligesom mig, bortset fra disse lænker.”
Senere blev kong Agrippa og guvernøren enige om, at Paulus ikke skulle sidde i fængsel. De sagde: “Vi ville have sat ham fri, hvis ikke han havde appelleret til kejseren. Men det valgte han, så nu må vi sende ham dertil.”

VIDEOER

226 – Pinsedagen

Apostlenes Gerninger 2
På pinsedagen var de troende sammen og bad. Pludselig hørte de en høj lyd. Det lød som en voldsom storm, der kom ud af himlen. Lyden fyldte lokalet og de så, hvad der lignede ild. Pludselig delte ilden sig og satte sig som ildtunger på alle de troende. Øjeblikkeligt blev de fyldt med Helligånden og begyndte at tale på fremmedsprog.
Folk fra byen hørte om det. Blandt dem var jøder fra mange lande, som talte forskellige sprog. De gik hen for at se, hvad der skete. Da de kom dertil, hørte de apostlene tale på forskellige sprog.
Nogle af folkene sagde: “Det er umuligt! Disse mænd kan ikke tale vores sprog. De er fra Galilæa. Alligevel hører vi dem på vores eget sprog.”
Andre sagde: “Åh, de er bare fulde.”
Peter talte til skaren og sagde:
“Disse mænd er ikke fulde. Det, I oplever her, er hvad de gamle profeter talte om, da de sagde, at Gud ville udgyde sin Ånd over almindelige mennesker. I så Jesu mirakler. I korsfæstede ham. Han blev lagt i en grav. Men vi er vidner til, at Gud oprejste ham fra de døde! Han er i live. Han sidder ved Gud Faders højre hånd. Nu har han sendt os sin Helligånd. I korsfæstede Jesus, men Gud ophøjede ham højt og gjorde ham til Herre og Messias!”
Folkene sagde: “Det du siger er sandt, men hvad kan vi gøre?”

Peter sagde: “Omvend jer, så vil vi døbe jer i Jesu navn. Når I har modtaget tilgivelse for jeres synder, vil Gud fylde jer med Helligånden.”
Den dag døbte apostlene dem, der modtog budskabet. Antallet af troende voksede til over 3000 mennesker. De mødtes ofte, så de kunne lære af hinanden og af apostlene.
Apostlene gjorde mange mirakler og undere, og antallet af troende voksede dag for dag. Disse troende dedikerede sig til bøn, delte måltider sammen og tilbragte tid med hinanden.

VIDEOER